อาจารย์นิพนธ์ เพชระบูรณิน
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
     
ผศ.ดร.นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์
ตำแหน่ง ผศ. ระดับ 8
อาจารย์วรภพ บุญประกอบ
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ปวีณา โทนแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
     
อาจารย์วิญญู พันธ์โต
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิมพ์พร เกษดี
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย