อาจารย์ปราณีต ใจหนัก
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
     
อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ณัฐนิชา อินทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย