อาจารย์ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 
     
อาจารย์สุวิมล พันธ์โต
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ชัชากร คัชมาตย์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ นุชจารี นกมั่น
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
     
   
  อาจารย์ อ้อมทิพย์ อุตตโม์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย