อาจารย์ชลลดา ม่วงธนั่ง
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

ระธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารยวิมลวรรณ วงค์ศิริ
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
   
 
อาจารย์ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย