ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 
     
 
อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์เอกชัย แสงโสดา
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
 
ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผศ. ระดับ 8
อาจารย์รักชนก สมศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
 
   
อาจารย์วันฉัตร กันหา
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย