อาจารย์วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 
     
อาจารย์พริมาดา บัวหลวง
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์กฤษติญา มูลศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7

อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย

     
อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
อาจารย์สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ปวิตรา โคบำรุง
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
   

อาจารย์แก้วตา ผิวพรรณ
ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย