mangt
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2560
แผนยุทธศาสตร์ปี 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2558 คณะวิทยาการจัดการ

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
   
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
   
 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต คณะวิทยาการจัดการ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
   
   
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558
   
 
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 คณะวิทยาการจัดการ สงวนลิขสิทธิ์