รายงานการใช้เงินงวดที่ 1-3

สัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR

แผนการใช้เงิน งวดที่ 1-3

แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR


สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "การบริการด้วยหัวใจ"
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "เปลี่ยนมุมมอง ความคิด สู่ความสำเร็จในธุรกิจ"
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560"
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเทคโนโลยีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561