mangt
 
คู่มือประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ
คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสายสนับสนุน
หลักฐานประกันคุณภาพ ปี 2556
   
 
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการปี 2552
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการปี 2553
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการปี 2556
 
   
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2549
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2550
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2552
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 คณะวิทยาการจัดการ สงวนลิขสิทธิ์