โครงการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/mangt.pcru.ac.th
สรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 คณะวิทยาการจัดการ สงวนลิขสิทธิ์