คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดูรายละเอียด ดาวโหลดใบสมัคร
โครงการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/mangt.pcru.ac.th
สรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 คณะวิทยาการจัดการ สงวนลิขสิทธิ์