งานประกันคุณภาพการศึกษา


Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2557
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2557
Please select an item. รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
Please select an item. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
Please select an item. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา2559
Please select an item. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
Please select an item. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา2559
Please select an item. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเองSAR2559คณะวิทยาการจัดการ
Please select an item. แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
Please select an item. รายงานการประเมินตนเอง SAR2558 คณะวิทยาการจัดการ
Please select an item. แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Please select an item. รายงานการประเมินตนเอง SAR2557 คณะวิทยาการจัดการ
Please select an item. แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557