แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2560

คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 29 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ
ร่วมงานจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
KM 2559 : ผศ. รุ่นพี่ ชี้แนะรุ่นน้อง และการบริหารงบประมาณงานวิจัย