ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ สู่สังคมอย่างมีคุณค่าด้วยปัญญา จริยธรรม และก้าวล้ำนำสมัย

“นำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่องค์กรอย่างชำนาญ เพื่อเป็นวิทยาการให้กับท้องถิ่น”

เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลการสืบค้น

เชื่อมโยงเครือข่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร : 0 - 5671 - 7110 โทรสาร : 0 - 5671 -7110