อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

   

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์วิมลวรรณ วงค์ศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลการสืบค้น

เชื่อมโยงเครือข่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร : 0 - 5671 - 7110 โทรสาร : 0 - 5671 -7110