มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถานสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช  2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและนักศึกษาบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) และระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  2 ปี(หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท

ในปีการศึกษา 2519 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ห้าที่ก่อตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งกำหนดให้วิทยาลัยครู ขยายฐานทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาการอื่นได้คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกำเนิดขึ้น  โดยย้ายอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ปี พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ และทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตร์  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสำนักงานจำนวน 1 ห้องเรียนหลังจากนั้นคณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาการเรียนการสอนสามารถเปิดสอน ในสาขาต่างๆ  เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  ซึ่งแต่เดิมอยู่ในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้ผ่านการอนุมัติจากสถาบันราชภัฏในขณะนั้น และผ่านการรับรองวุฒิปริญญาจาก ก.พ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2540 ได้ทำการเปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยได้ทำการเปิดสอนในปีการศึกษา  2542  ก่อนที่จะเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดวิชาเอกที่ทำการเปิดสอนดังนี้

 
เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลการสืบค้น

เชื่อมโยงเครือข่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร : 0 - 5671 - 7110 โทรสาร : 0 - 5671 -7110