วันที่ 25 มกราคม 2560 โครงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีในแบบ Green IT
        สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมสร้างสรรค์เทคโนโลยีในแบบ Green IT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในกลุ่มรายวิชาหลักและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในอนาคต