วันที่19 ต.ค. 59 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการทำการ์ตูน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6"
        วันที่19 ต.ค. 59 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการทำการ์ตูน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์ วิมลวรรณ วงค์ศิริอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย