วันนี้ (26 ม.ค.59) ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
         วันนี้ (26 ม.ค.59) ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเยี่ยมชมห้องเรียนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย