วันที่ 4 พ.ย. 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา C# เบื้องต้น” ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
        วันที่ 4 พ.ย. 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา C# เบื้องต้น” ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15404 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การส่งค่าข้ามฟอร์มและการกำหนดชนิดตัวแปร และการนำ Class Library มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล