ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
        ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0

        ขอให้มั่นใจในหลักสูตรของเรา  พร้อมเสริฟให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นคนในองค์กรของเราโดยทางคณะได้เตรียมหลักสูตรไว้แล้วดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
อาจารย์เอ็ม  สายคำหน่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การจัดการความรู้

หน้าแรก หน้าหลัง
2560

การบริหารการผลิตบัณฑิตแต่ละตัวบ่งชี้ให้ได้ระดับดีขึ้นไป

หน้าแรก หน้าหลัง
2559

ผศ.รุ่นพี่ชี้แนะรุ่นน้อง

ดาวน์โหลด