บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรม การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมพู อาคารเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรม การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมพู อาคารเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี
วันที่ 2 ก.พ.2560 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรม การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมพู อาคารเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์