ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับหลักสูตรคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับหลักสูตรคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการประชุม QA สัญจร เพื่อติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับหลักสูตรคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์