สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมสร้างสรรค์เทคโนโลยีในแบบ Green IT

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมสร้างสรรค์เทคโนโลยีในแบบ Green IT
วันที่ 25 มกราคม 2560 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมสร้างสรรค์เทคโนโลยีในแบบ Green IT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในกลุ่มรายวิชาหลักและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในอนาคต รวมถึงให้นักศึกษาได้บูรณาการทักษะรายวิชาหลัก นำไปสู่การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เกิดในองค์กร โดยมีอาจารย์ในสาขาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ