คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะกำหนดแนวทางและวิธีการในสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะ เพื่อเป็นตัวแทนคณะ

คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะกำหนดแนวทางและวิธีการในสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะ เพื่อเป็นตัวแทนคณะ
วันนี้ 11 มกราคม 2560 คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะกำหนดแนวทางและวิธีการในสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะ เพื่อเป็นตัวแทนคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3