??�ั??�ศึ??�ษาสา??�า??�ารตลาด สา??�า??�าร??�ระ??�าสัม??�ั??�??�??�??�ละสา??�า??�าร??�ัด??�ารทรั??�ยา??�รม??�ุษย??� ??�ณะวิทยา??�าร??�ัด??�าร เ??�??�าร??�วม??�??�ร??�??�าร ??�??�ม??�ัส ทัวร??�??�อ??�??�ฮเออร??�
 
 ??�ั??�ศึ??�ษาสา??�า??�ารตลาด สา??�า??�าร??�ระ??�าสัม??�ั??�??�??�??�ละสา??�า??�าร??�ัด??�ารทรั??�ยา??�รม??�ุษย??� ??�ณะวิทยา??�าร??�ัด??�าร เ??�??�าร??�วม??�??�ร??�??�าร ??�??�ม??�ัส ทัวร??�??�อ??�??�ฮเออร??�
        วั??�ที??� 28 ??�ั??�ยาย??� 2559 เวลา 13.30 ? 15.30 ??�. ณ ห??�อ??�??�ระ??�ุม??�ั??�??� 3 ??�ณะวิทยา??�าร??�ัด??�าร มหาวิทยาลัยรา??�ภั??�เ??�??�ร??�ูรณ??� ??�ั??�ศึ??�ษาสา??�า??�ารตลาด สา??�า??�าร??�ระ??�าสัม??�ั??�??�??�??�ละสา??�า??�าร??�ัด??�ารทรั??�ยา??�รม??�ุษย??� ??�ณะวิทยา??�าร??�ัด??�าร เ??�??�าร??�วม??�??�ร??�??�าร ??�??�ม??�ัส ทัวร??�??�อ??�??�ฮเออร??� ??�??�ร??�ด??�เ??�รื??�อ??�??�??�??�??�??�??�??�าภาย??�??�??�??�า??�ระดั??�??�ล??� เ??�ื??�อเรีย??�รู??� ??�ลยุท??�??�??�ารตลาด??�ละ??�ารสร??�า??�??�??�ร??�ด??� ??�า??�??�ริษัท??�ฮเออร??�??�ระเทศ??�ทย