27 เม.ย.59สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมมารยาททางสังคมแบบวัฒนธรรมไทย
 
 27 เม.ย.59สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมมารยาททางสังคมแบบวัฒนธรรมไทย
        สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมมารยาททางสังคมแบบวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เข้าใจถึงมารยาททางสังคมที่ควรรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน โดยการอบรมในครั้งได้รับเกียรติจากคุณเยาวภา โตสงวน และคณะ วิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ณ.ห้องประชุมชั้น 3 คระวิทยาการจัดการ