USERNAME
PASSWORD
 
 
 
 
 
 
 
     
รายวิชาในหลักสูตร
 
ก. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 
กลุ่มภาษา (บังคับเรียน)
9 หน่วยกิต
 
GELA101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication
 
ศึกษาหลักการสื่อสารทางภาษาไทย หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย การสืบค้น การพัฒนาทักษาการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน การเขียน และการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะภาษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม
 
 
GELA103 
พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Fundamentals of English Usage
3(3-0-6)
ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นและเพื่อพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั่วไป พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการสร้างคำศัพท์และประโยค ประยุกต์ใช้ความหมาย เสียง และโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
 
GELA104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการสื่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป ฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปที่หลากหลาย บูรณาการทักษะการอ่าน และการฟังเข้ากับทักษะการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
วิชาเลือกเรียน                                                         
 
GELA102
การพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและหลักการพูดประเภทต่างๆ มโนทัศน์และองค์ประกอบของการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการพูด การใช้ภาษา การใช้เสียง การนำเสนอข้อมูล และลีลาการพูด                   
 
 
GELA105
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้   
3(3-0-6)
ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการอ่านและเทคนิคการอ่านทั่วไปเพื่อการสืบค้นข้อมูลพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้จากสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร ตำรา หนังสือพิมพ์ วารสาร เว็บไซต์ พัฒนากลยุทธ์การอ่านเพื่อการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ที่จำเป็น
 
 
GELA106
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาความสามารถ 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ศึกษาตัวอักษรฮิรากานะ คาตะคานะ และความรู้เบื้องต้นของตัวอักษรคันจิเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ การทักทาย การแนะนำตนเอง การบอกเวลา การบอกจำนวน สถานที่ และสิ่งของ และศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 
 
GELA107
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน
3(3-0-6)
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง หลักการเขียนตัวอักษรจีนเบื้องต้น ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน