USERNAME
PASSWORD
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ :
โครงการ “การตลาดสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 รายละเอียด :
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน และนักศึกษาในทุกชั้นปีของสาขาฯ ต้องมีการจัดกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้ง ๔ ปีการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำเป็นต้องมีกิจกรรมที่ช่วยในการสร้างจิตสำนึกทางพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสาขาฯ เองระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ ๒,๓ และ ๔ ได้นำเอาความรู้ในการจัดกิจกรรม (Event) มาปฏิบัติภาคสนามได้จริงซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกิจกรรมทางการตลาด
 ไฟล์แนบ :
 วันที่ :
2013-05-30