USERNAME
PASSWORD
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติสาขาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นในคณะวิทยาการจัดการ  เมื่อ  พ.ศ. 2527  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ  มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่น ๆ  และทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและในวันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2552  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทำการเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค  กศ.ปช.    จำนวน  5  สาขาวิชาดังนี้
   
 
  1. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 
  2. วิชาเอกการตลาด
 
  3. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  4. วิชาเอกการจักการ
 
  5. วิชาเอกการท่องเทึ่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีคณาจารย์ทั้งสิ้น    25   คน  เป็นอาจารย์ประจำ   8   คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   6  คน  อาจารย์ประจำพิเศษ   11  คน