USERNAME
PASSWORD
 
 
 
 
 
 
 
น่ารู้น่าเรียน
ลักษณะวิชา
 
  เน้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจและเตรียมความพร้อมเป็นนักการตลาดที่เชี่ยวชาญ ชำนาญการในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) กลยุทธ์STP กลยุทธ์ทางการแข่งขัน การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาด
จบทำงานอะไร
 
 
  สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระของตนเอง เช่น นักวางแผนการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ Export - Import นักวางแผนการทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น วางแผนการทำ Event ของสินค้าแต่ละตัว วางแผนโฆษณาและส่งเสริมการขาย วางแผนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เป็นต้น