ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
 
 " พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น "
   
   
คณะวิทยาการจัดการมีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพธุรกิจชั้นสูงและมีคุณภาพ
2. สร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพธุรกิจแก่ท้องถิ่น
3. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
4. พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม