ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
 
ลักษณะวิชา >>

        มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและความ เชี่ยวชาญ ในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายวิชาที่ศึกษาจะมีทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมให้นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

 
จบแล้วทำงานอะไร >>      

        บัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และเอกชนในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรม และฝ่ายบริหารแรงงานสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้วบัณฑิต ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพของตนในอนาคต เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการทั่วไปหรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์