ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
หัวข้อข่าว
:
รายละเอียด
:
สรุปองค์ความรู้ โคร.....อ่านต่อ
..........................................................................................................................................................................................
หัวข้อข่าว
:
รายละเอียด
:
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้.....อ่านต่อ
..........................................................................................................................................................................................
หัวข้อข่าว
:
รายละเอียด
:
ทางสาขาการจัดการทร.....อ่านต่อ
..........................................................................................................................................................................................
   

ชื่อกิจกรรม : การเลือกตั้งกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร/สาขา
เมื่อวันที่ : 2013-06-20

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอและการเขียนเชิงวิชาการกับประเทศในกลุ่มอาเ
เมื่อวันที่ : 2013-06-19

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ : 2013-06-19

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
เมื่อวันที่ : 2013-06-06

ชื่อกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สาขา
เมื่อวันที่ : 2013-06-06

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี
เมื่อวันที่ : 2013-06-05