ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
 
       
 
     
 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2537
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำเอาความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเหมาะสมกับสภาพขององค์การในท้องถิ่น
            ปัจจุบัน เมื่อเรียนจบแล้ว บัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรม และฝ่ายบริหารแรงงานสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้วบัณฑิต ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพของตนในอนาคต เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการทั่วไปหรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์