ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
 
ภาษาไทย   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ  

Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

     
     
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
    Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อ   บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
    B.B.A. (Human Resource Management)
     
     
           มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเหมาะสมกับสภาพขององค์การในท้องถิ่น
     
     
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรได้และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม