ชื่อเข้าใช้
:
รหัสผ่าน
:
  
 
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
9
หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า
 100
หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42
หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
51
หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต