ภาษาไทย             
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
       
     
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบริหารธุรกิจ)
 
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 
ชื่อย่อ
บธ.บ.  (การบริหารธุรกิจ)
   
B.B.A. (Business Administration)
 
 
 
 
          มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำเอาความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเหมาะสมกับสภาพขององค์การในท้องถิ่น
   
 
 
     วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีการท่องเที่ยวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม