แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
 
  แผน  ข  ทำภาคนิพนธ์
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
กลุ่มภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
 
    ดาวน์โหลดแผนการเรียน