แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์
 
รหัสหมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
     
 
  แผน  ข  ทำภาคนิพนธ์
รหัสหมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา