ภาษาไทย             
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
ภาษาอังกฤษ
Master  of  Business  Administration Program in General  Management
       
     
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   (การจัดการทั่วไป)
 
Master  of  Business  Administration (General  Management)
 
ชื่อย่อ
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
 

M.B.A. (General  Management)

 
  1. มีความรู้ ความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจตัดสินใจทางธรุกิจอย่างมีเหตุผล
  2. มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อม ในการปรับตัวเพื่อก้าวสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  3. มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการบูรณาการโลกธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตขององค์การและประเทศ และมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจที่ยั่งยืน
   
 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีทักษะการตัดสินใจมีความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์  ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
  4. เพื่อให้มหาบัณฑิตได้ตระหนักถึงจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเข้าใจในปัญหาและสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้