จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                                 139  หน่วยกิต
 
รายการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
  9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  6 หน่วยกิต
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
  9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน
  39 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
  59 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  5 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ไม่เกิน 150 หน่วยกิต
139 หน่วยกิต
 
    ดาวน์โหลดแผนการเรียน