กลุ่มวิชา นิเทศศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อ.ผู้สอน
3001301
การถ่ายภาพเบื้องต้น

3(3-0-6)

 
3011101
หลักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)  
3011103
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)  
3031101
หลักการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)  
3001201
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)  
3011102
หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)  
3023201
การสื่อข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)  
3051101
หลักการโฆษณา
3(3-0-6)  
3012102
การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย
3(3-0-6)  
3032401
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)  
3032402
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)  
3034401
หลักการและการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3(2-2-5)  
3001103
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)  
3012101
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)  
3033202
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)  
3042203
การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)  
3013202
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)  
3024301
การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)  
3033502
การบรรยายสรุปและเทคนิคการนำเสนองานเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)  
3033601
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)  
3034301
สื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)