ลักษณะวิชา
 
นิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยศิลปะของการสื่อสารทุกประเภท มีขอบข่ายการศึกษาหลายแนวทางซึ่งแต่ละแนวทางสามารถทำการศึกษาได้ทั้งด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ หรือการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ในการทำงานในวิชาชีพต่างๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุโทรทัศน์ งานหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ งานภาพยนตร์ งานศิลปะการแสดง งานพิธีกร งานการผลิตสื่อต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
  จบแล้วทำงานอะไร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
  • นักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
  • นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
  • นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
  • ผู้ผลิตงานโฆษณา ครีเอทีฟ
  • นักออกแบบสื่อ กราฟิกดีไซน์
  • ช่างภาพ
  • งานด้านสตูดิโอถ่ายภาพ
  • งานด้านนิตยสาร
  • งานด้านการตลาด การขาย ลูกค้าสัมพันธ์
  • งานเบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์
  • ประกอบอาชีพอิสระ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • อื่นๆ