ภาษาไทย             
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Communication Arts Program
       
     
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรบัณฑิต
 
Bachelor of Communication Arts Program
 
ชื่อย่อ
นศ.บ.
   
B.Com.Arts
 
 
 
 
          มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักนิเทศศาสตร์ในการสื่อสาร การบริหาร การจัดการ ที่สอดคล้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจ มีความรอบรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆ ที่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และมีความเชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเน้นความเป็นสากล

   
 
 
  1. มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์ และข้อมูลข่าวสารโดยรู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ทัน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  2. มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
  3. มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สำนึกรักในวิชาชีพมีความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานโดยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลางโดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร์ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  6. ความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น