จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                                 134  หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า
 98 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
51 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
 
    ปีการศึกษา 2553