กลุ่มวิชา การจัดการทั่วไป
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อ.ผู้สอน
3562307
การบริหารการผลิต
3(3-0-6) ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์
3511301
การบริหารสำนักงาน
3(3-0-6) ปุณฑริกา  สุคนธสิงห
3562304
การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6) ปุณฑริกา  สุคนธสิงห
3561204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6) ปุณฑริกา  สุคนธสิงห