สาขาการจัดการทั่วไป
 
รหัสหมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
4911020411 การจัดการทั่วไป รุ่น 49 หมู่ 1  
4911020412 การจัดการทั่วไป รุ่น 49 หมู่ 2  
4911020413 การจัดการทั่วไป รุ่น 49 หมู่ 3  
5011020411 การจัดการทั่วไป รุ่น 50 หมู่ 1  
5011020412 การจัดการทั่วไป รุ่น 50 หมู่ 2  
5111020411 การจัดการทั่วไป รุ่น 51 หมู่ 1  
5111030412 การจัดการทั่วไป รุ่น 51 หมู่ 2  
5111040411 การจัดการทั่วไป รุ่น 51หมู่ 1(ต่อเนื่อง)  
5211021541 การจัดการทั่วไป รุ่น 52 หมู่ 1  
5211021542 การจัดการทั่วไป รุ่น 52 หมู่ 2  
5211021543 การจัดการทั่วไป รุ่น 52 หมู่ 3  
5211021544 การจัดการทั่วไป รุ่น 52 หมู่ 4