ลักษณะวิชา
 
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้สามารถวิเคราะห์หาวิธีการจัดการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรในยุคปัจจุบัน ตลอดจนมีเจตคติ และค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ และมีจริยธรรม
 
  จบแล้วทำงานอะไร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน เช่น เป็นนักวิชาการ นักวางแผนและนโยบาย นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจแผนและนโยบาย นักการธนาคาร ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ เลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น และสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นนักธุรกิจ รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ