ภาษาไทย             
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
       
     
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบริหารธุรกิจ)
 
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 
ชื่อย่อ
บธ.บ.  (การบริหารธุรกิจ)
   
B.B.A. (Business Administration)
 
 
 
 
          มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำเอาความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเหมาะสมกับสภาพขององค์การในท้องถิ่น
   
 
 
วิชาเอกการจัดการ
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเศรษฐกิจ สังคม วิชาวิทยาการจัดการ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ และค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระ อย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรมและปัญญาธรรม