ภาษาไทย             
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Accountancy Program
       
     
 
ชื่อเต็ม
บัญชีบัณฑิต
 
Bachelor of Accountancy
 
ชื่อย่อ
บช.บ.
   
B.Acc.
 
 
 
 
          สร้างคนดี มีคุณธรรม นำวิชาชีพด้านบัญชีสู่ครัวเรือนและธุรกิจ เป็นพันธมิตรกับชุมชนและภาครัฐ
   
 
 
  1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชีแบบต่างๆ ให้รู้จักนำความรู้ แนวคิด หลักการ และเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ตลอดจนศึกษาต่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงวิชาชีพการบัญชีตามวิวัฒนาการทางวิชาการและสังคม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีจรรยาบรรณ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ