กิจกรรมการจัดการความรู้
 
ลำดับที่
ชื่อองค์ความรู้
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย
2 โครงการอบรม เทคนิคการสอนและการวัดผลโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์